Wymagane dokumenty

Aby rozpocząć współpracę z 4 Way Logistics prosimy dosłać:

  • odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz Regon,
  • kopię certyfikatu i licencji,
  • polisę OCP wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia ostatniej składki.